fbpx

Dědictví ve Francii – zjistěte, zda na něj máte nárok

Vyhrazený podíl je institut dědického práva, jehož cílem je ochrana majetkových zájmů nejbližších příbuzných zůstavitele. Dědicové si mohou nárokovat určitou částku, i když zesnulý nezanechal závěť nebo v ní nebyl uveden. Dědictví se řídí občanským zákoníkem a v jednotlivých zemích se může lišit. Co je vyhrazený podíl a kdo na něj má nárok? Jak se řeší dědictví ve Francii?

Co je to vyhrazený podíl?

Vyhrazený podíl se použije v případě, že zůstavitel ve své závěti vynechá osoby blízké. Svůj majetek může ještě za svého života předat příteli nebo rodinnému příslušníkovi nebo tak učinit prostřednictvím závěti. V takové situaci mohou příbuzní požadovat odměnu, tj. určitou finanční částku od osoby, která má dědit místo nich. Lze tedy říci, že se jedná o jakousi náhradu dědictví, které by jim připadlo podle dědického práva.

Dědické záležitosti ve Francii

Dědictví ve Francii a vyhrazený podíl se řídí francouzským občanským zákoníkem. Rozlišuje se dědění ze zákona a dědění ze závěti.

Kdo může požádat o vyhrazený podíl? Pokud byl zůstavitel svobodný a bezdětný, mají nárok na dědictví sourozenci a rodiče zesnulého. Pokud zesnulý neměl manžela/manželku, ale zanechal děti, dědí po něm rovným dílem. Pokud měl zesnulý pouze manžela/manželku, dělí se pozůstalost mezi rodiče zesnulého a manžela/manželku. Pokud rodiče zůstavitele zemřeli, dědí celou pozůstalost pouze manžel/manželka.

V situaci, kdy zůstavitel zanechal děti a manžela/manželku, se může manželský partner rozhodnout, zda přijme právo užívat zůstavitelovo dědictví nebo vlastnictví čtvrté části pozůstalosti. To je možné, pokud jsou děti potomky obou manželů. Pokud však měl každý z manželů děti samostatně, je manželský partner zbaven práva volby – obdrží čtvrtý díl pozůstalosti.

Kdo není oprávněn žádat o vyhrazený podíl? Partneři – v neregistrovaném nebo registrovaném vztahu – nemají nárok na dědictví. Nárok na vyhrazený podíl nemají ani vedlejší příbuzní. Mohou dědit pouze na základě závěti.

Jak vypadá vyhrazený podíl peněz ve Francii?

Ve Francii se vyhrazená část majetku nazývá „reserve hereditaire“. Tento institut dědického práva omezuje volnost při pořizování závěti. Zůstavitel může disponovat až 75 % svého majetku. Zbytek pozůstalosti připadne manželovi/manželce a potomkům v přímé linii, tj. dětem nebo vnukům zesnulého, v pořadí podle dědického práva.

Výše povinného dílu závisí na počtu dětí, které měl zůstavitel, nebo na vztahu mezi ním a dědici.Nezbytní dědicové (heritiers reservataires), tj. dědicové, kteří mají nárok na finanční výhodu i proti vůli zůstavitele, se nemohou vzdát svého práva na vyhrazený podíl.

Pokud měl zůstavitel pouze jedno dítě, dědická rezerva se rovná polovině pozůstalosti. Pokud zanechal dvě děti, bude rezerva činit 2/3 a v případě více dětí to budou 3/4 pozůstalosti. Pozůstalý manžel/manželka má nárok na částku ve výši 1/4 pozůstalosti.

Ustanovení týkající se vyhrazeného podílu na majetku se zdají být na první pohled jednoduchá, avšak každá situace vyžaduje hloubkovou analýzu a individuální přístup. Pokud se nacházíte v podobné situaci, rádi váš případ povedeme komplexně, spolehlivě a profesionálně.