Odškodnění za dopravní nehodu ve Španělsku

Španělsko je jednou z oblíbených dovolenkových destinací Čechů, kteří se při cestách autem po jeho území občas stávají účastníky nehod. V tomto článku se proto pokusíme představit základní otázky týkající se řízení o odškodnění za nehodu ve Španělsku.

Takzvanou „dopravní nehodou“ se rozumí událost, ke které dojde na veřejné komunikaci, obvykle při střetu motorových vozidel nebo chodců. Nejčastějšími příčinami nehod ve Španělsku jsou: nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě, nesprávné předjíždění, nesprávné přejíždění přechodů pro chodce a chodec přecházející silnici.

Odpovědnost za škodu způsobenou při dopravní nehodě ve Španělsku

Odpovědnost za dopravní nehody je ve Španělsku v zásadě založena na principu rizika (responsabilidad objetiva). To znamená, že řidič se může zprostit odpovědnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že událost byla způsobena vyšší mocí, výlučným zaviněním poškozeného nebo třetí osoby, za kterou není odpovědný. Na druhou stranu, pokud událost způsobí škodu na majetku, je odpovědnost založena na principu zavinění (responsabilidad subjetiva).

Poškozený nese důkazní břemeno pouze ohledně vzniku, povahy a výše škody a ohledně existence příčinné souvislosti mezi pohybem dopravního prostředku a škodou.

Pravidla pro uplatnění náhrady škody při nehodě ve Španělsku

Odškodnění za nehodu ve Španělsku může požadovat osoba, která byla při nehodě zraněna, ale v případě úmrtí oběti v důsledku nehody také nejbližší příbuzní, tj. manžel/manželka, potomci, sourozenci nebo partner/partnerka.

Zákon upravující systém oceňování škod a újmy osob poškozených v důsledku dopravních nehod stanoví možnost uplatnit nárok na náhradu hmotné škody vzniklé v důsledku dopravní nehody (náhrada vynaložených nákladů, jakož i ušlého výdělku) a újmy na zdraví (hmotné i nehmotné).

Pro výpočet náhrady je nutné vycházet ze stanovených referenčních hodnot obsažených v tabulkách náhrad. Španělský systém rozděluje odškodnění do tří skupin: v souvislosti s úmrtím, v souvislosti s následky a dočasná zranění.

Při určování rozsahu vzniklé škody se uplatňuje řada kritérií, která v konečném důsledku určují výši náhrady škody. Odškodnění by mělo pokrýt náklady spojené s léčbou zraněné osoby a v případě jejího úmrtí by měly být uhrazeny náklady spojené s pohřbem. V případě, že poškozený není schopen pracovat, lze navíc požadovat i náhradu za ztrátu na výdělku. Je třeba také pamatovat na možnost získat soudní rozhodnutí o poskytnutí renty poškozenému místo částečného nebo jednorázového odškodnění. Výše přiznané renty se může změnit pouze v případě, že dojde ke změně osobních poměrů poškozeného nebo pokud vznikne další škoda související s událostí.

Po odhadu výše nároku (v souladu se zásadami odpovědnosti stanovenými v občanském zákoníku a tabulkovém systému Barema) by měl být nárok adresován pojistiteli, který je povinen do 3 měsíců předložit nabídku odškodnění za nehodu spolu se skutkovým a právním odůvodněním. Pokud není nabídka přijata, má poškozený právo do dvou let podat žalobu na náhradu škody. V případě, že chceme žalovat pojišťovnu viníka nehody, je lhůta jeden rok.

Pomoc právníka při vymáhání náhrady škody ve Španělsku

Při uplatnění nároku na náhradu škody po nehodě ve Španělsku se poškozený může obrátit přímo na pojišťovnu, avšak pojišťovny stanovují výši odškodnění na mnohem nižší úrovni, pokud jednáte bez profesionálního zástupce.

K přípravě příslušných dokumentů a odhadu utrpěné škody, která může spočívat ve fyzické, psychické i majetkové újmě, se doporučuje využít služeb profesionálů: advokáta specializujícího se na uplatnění náhrady škody po nehodě a lékařů.

Jako advokáti, kteří hovoří česky i španělsky, vás účinně provedeme celým řízením o náhradě škody ve Španělsku – doporučujeme vám, abyste se obrátili na naši kancelář  Advokát v Evropě.