fbpx

Jak dědit v USA

Závěť je právní jednání, které stanovuje podmínky rozdělení majetku po smrti zůstavitele. Obsahuje jména dědiců, jakož i to, co má který z nich z majetku zemřelého získat. Současně může obsahovat též informaci, jakým způsobem či kdy jednotlivý dědic svůj dědický díl získá.

V závěti bývá jmenován vykonavatel poslední vůle, který odpovídá za správu majetku. V případě rodinných záležitostí ustanoví opatrovníka, který bude pečovat o děti rodičů, kteří zemřeli společně. Jak nicméně zjistit, že je daná osoba v závěti k dědictví povolána? V mnoha případech mají k dispozici její kopii.

«Čtení závěti»

Ve filmech, televizních seriálech a knihách se můžete setkat se scénami, ve kterých dochází ke „čtení závěti“. Toto je ovšem naprostá fikce, neboť ve skutečnosti k takovýmto situacím nedochází, tedy alespoň nikoliv v současnosti ne.

Advokáti pro majetkové věci dříve museli celou rodinu nechat shromáždit ve své kanceláři, aby jí zde závěť nahlas přečetli. Uvedené pravidlo platilo z důvodu negramotnosti některých lidí a od roku 2019 se již neuplatňuje. Veřejné “čtení závěti“ je tak již minulostí.

Kdo získává kopii závěti?

Advokát pro majetkové věci určí, jaké osoby mají právo získat kopii závěti a tuto jim zašle. Jedná se především o vykonavatele závěti, dědice a opatrovníky, kteří jsou v závěti jmenováni.

Kopii závěti potřebuje též účetní, tak aby mohl porozumět v závěti specifikovaným platbám, provést úhradu odměny vykonavateli závěti a úhradu účelně vynaložených nákladů osobami, jejichž pomoc je pro splnění závěti nezbytná. Těmito osobami jsou například sám účetní či advokát. Je nezbytné, aby účetní věděl o veškerých nárocích, které vůči pozůstalosti uplatní věřitelé či o vzniknuvší daňové povinnosti, resp. aby znal podmínky pro výplatu jednotlivých částek.

Čtěte také:

1. Jak zjistit, zda po příbuzném v USA zůstalo dědictví?
2. REKLAMACE V NĚMECKU
3.Odškodnění rodiny za smrt příbuzných při nehodě v zahraničí

A co dědicové, kteří byli v závěti opomenuti?

Advokát pro majetkové věci může zjistit, že závěť může napadnout některý z na svých právech zkrácených právních nástupců či v předchozí závěti povolaných dědiců. V těchto případech je oprávněn zaslat kopii předmětné závěti rovněž těmto osobám, tak aby došlo ke zkrácení lhůty pro její napadnutelnost.

Závěť jako veřejná listina

Po ověření závěti soudem se tato stává veřejnou listinou, bez ohledu na to, kdo v souladu s právními předpisy konkrétního státu získává právo na dědictví. Každá osoba má tak právo se v budově soudu domáhat předložení závěti, nebo toto své právo uplatnit u příslušného soudu, řešícího dědickou kauzu, v listinné podobě prostřednictvím písemného podání či pomocí faxu, a to za předpokladu zaplacení drobného soudního poplatku. Spojte se s naší právní firmou společnost «Advokát v Evropě» s.r.o. v České republice a domluvte se na první bezplatné konzultaci. Dědické řízení ve Spojených státech, Kanadě nebo EU s Vámi rádi probereme. Zavolejte nám na telefonní číslo +420 728 720 647.