fbpx

Dědické právo ve Velké Británii

Co je potřeba před získáním dědictví po smrti příbuzného ve Velké Británii učinit jako první krok? Určitě se bude jednat o zjištění pozůstalosti: jde o nemovitosti, peníze na bankovních účtech, pojistná plnění, ale třeba i akcie. Současně stojí za to zjistit, zda po sobě zůstavitel nezanechal dluhy, jako například daně, správní poplatky apod. Dědicové jsou totiž povinni nejprve vyrovnat závazky za pozůstalostí, neboť teprve dědictví jim může být vydáno poté. Za účelem zjištění hodnoty jednotlivých částí majetku bude bezpochyby nezbytné se spojit s bankami, pojišťovnami atd.

Činí-li hodnota dědictví více než 5000 britských liber

Pokud jde o dědictví, nacházející se v Anglii nebo Walesu, je zjištění jeho hodnoty potřebné ve vztahu k dalším krokům. Stojí za zmínku, že zanechal-li zůstavitel majetek v hodnotě přesahující 5000 britských liber, soud vydá tzv. oprávnění k zastupování neboli Grant of Representation, které představuje povolení majetek spravovat. Předmětný Grant of Representation je tak rozhodnutím, na základě které soud schvaluje nakládání s určitými částmi majetku tvořícího pozůstalost.

Rovněž je třeba mít na paměti, že žádost o dědictví a jeho správu je nutné podat soudu osobně nebo prostřednictvím advokáta, jakož i zaplatit příslušný soudní poplatek. Zákon podání předmětné žádosti o správu pozůstalosti formou poskytovatele poštovních služeb neumožňuje. Kromě toho je nutné pamatovat též na to, že navrhovatel je před vydáním souhlasu s nakládáním s dědictvím povinen účastnit se soudního jednání a plnění souvisejících povinností přísežně slíbit.

Dědic je taktéž povinen určit, kde se v moment smrti nacházelo poslední místo pobytu zůstavitele. Tato skutečnost má značný význam ve vtahu k určení právních předpisů, kterými se dědictví a dědické řízení bude řídit. Mezi povinnosti dědice spadá též povinnost připravit daňové přiznání za účelem platby dědické daně. Tento úkon musí být přirozeně doložen příslušnými účetními doklady.

POZOR! Dědickou daň je nutné v Anglii zaplatit ještě před získáním práva na správu a vypořádání pozůstalosti!

Po získání tzv. soudního povolení či souhlasu může dědic pokračovat ve zjišťování majetku, tvořícího pozůstalost. V bankách, pojišťovnách atd. je nutné svoje oprávnění doložit dokumentem zvaným Grant of Representation, neboť pouze na jeho základě lze peníze z pozůstalosti vyplatit. 

Při nabývání dědictví si zapamatujte, že z peněz tvořících pozůstalost, je v prvé řadě nutné vyrovnat veškeré závazky, které zůstavitel v den smrti měl. Za tímto účelem je nutné vyvěsit v „The London Gazette“ a v denním tisku dle místa pobytu zůstavitele výzvu k přihlášce potenciálních věřitelů Vašeho zemřelého příbuzného. Dědicům je možné vyplatit zůstatky pouze po splnění těchto formálních náležitostí i vyrovnání všech závazků.

Čtěte také:

1. Dědictví ve Francii – zjistěte, zda na něj máte nárok
2. Dopravní nehoda v Portugalsku
3. Co dělat v případě úmrtí ve Spojeném království?

Rozdělení dědictví

Dědictví se rozděluje v souladu s právními předpisy Anglie mezi blízké příbuzné zůstavitele, nebo v případě pořízení závěti mezi v závěti povolané dědice. Výplata peněžních prostředků, spadajících do pozůstalosti, třetím osobám není právně přípustná, neboť by se z pohledu anglického práva jednalo o porušení zásady důvěryhodnosti a pravidel důvěryhodnosti. V takovém případě by se poškozená osoba mohla proti předmětnému kroku právně bránit. Na samotný závěr je třeba doplnit, že dědictví je zatíženo daňovou povinností.

Ve věci dědictví v zahraničí a jakýchkoliv jiných dotazů nás neváhejte navštívit nebo se na nás můžete obrátit telefonicky. Advokáti společnosti «Advokát v Evropě» s.r.o. Vám pomohou se v problematice zorientovat a rádi Vám Vaší situací osvětlí.