fbpx

Kdo jsou to dědicové (beneficienti)?

Beneficienti jsou fyzické osoby, dědici, kteří od zemřelého dědí pozůstalost. V případě zanechání platné závěti tato obsahuje okruh zamýšlených příjemců majetku pozůstalého, neboť se jedná o povinnou náležitost, jakož i zpravidla též další údaje jako jejich bydliště nebo kontaktní telefon.

V případě absence závěti se stanovení dědiců řídí příslušnou právní úpravou, upravující tzv. zákonnou dědickou posloupnost. Zemřel-li zůstavitel bez závěti, úkonem, který stanovení dědiců předchází, je zjištění majetku tvořícího pozůstalost.

Při absenci závěti může v některých případech zjištění okruhu dědiců trvat několik měsíců či let. I při identifikaci všech dědiců nicméně může nemalé problémy působit jejich kontaktování či komunikace s nimi.

Kdy po smrti zůstavitele začíná zjišťování dědiců?

Doba zjišťování dědiců pro převod pozůstalosti závisí na celé řadě faktorů, především zanechal-li po sobě zůstavitel závěť ve formě notářského zápisu, je-li nutné řešit vypořádání dědických dílů, jakož i jaký majetek pozůstalost zahrnuje.

Podle právní úpravy Spojených států a Kanady musí být dědicové vyrozuměni o svém právu na pozůstalost bezodkladně po smrti zůstavitele. Nicméně například v britském dědickém právu se žádné lhůty, ve kterých by musely být podniknuty po smrti zůstavitele určité kroky, neuplatní. V každém případě však platí, že kontakt s dědici musí být založen do okamžiku zahájení vypořádávání dědictví. Případná nepřítomnost dědice tak co do převodu vlastnického práva k pozůstalosti působí pouze zpoždění.

Kdo s dědici komunikuje?

Za kontakt s dědici odpovídá vykonavatel poslední vůle nebo správce dědictví.

Uvedené osoby jsou povinny vyrozumět všechny, kdo mají nárok na podíl na dědictví, tak aby rozdělení dědictví následně nebylo napadnutelné u soudu. Je totiž třeba pamatovat na to, že každý z dědiců je oprávněn závěť u soudu napadnout. Zjistí-li vykonavatel poslední vůle, že z důvodu podlimitního podílu na dědictví existuje riziko napadnutí závěti soudem, může on sám u soudu podat protinávrh.

Čtěte také:

1. Ukrajinský přistěhovalec obdržel náhradu ve výši 95,6 milionu dolarů ve Spojených státech
2. Co dělat při úrazech v Německu?
3.Co dělat při dopravní nehodě na Slovensku?

Jakou dlouhou dobu bude vyřízení dědictví trvat?

Bez ohledu na druh pozůstalosti obecně platí, že jejímu rozdělení předchází celá řada kroků, jako například schválení závěti soudem, vypočtení a úhrada veškerých s dědictvím spojených daní, daně z příjmu a majetkové daně, jakož i vypořádání s pozůstalostí spojených závazků.

Ve mnoha případech, spojených se schválením závěti soudem, vyjde před rozdělením pozůstalosti mezi dědice najevo nutnost prodeje některé části aktiv. V některých případech mohou být závazky za pozůstalostí hrazeny dědici průběžně při probíhajícím dědickém řízení, tato skutečnost však nebývá pravidlem.

Stanovit, jak dlouho bude schválení závěti soudem i vypořádání dědictví trvat, je tak velmi obtížné. Každá nemovitost, která je předmětem pozůstalosti, se liší. Současně mohou v průběhu dědického řízení vyvstat komplikace, které mohou celý proces pozdržet. Chcete-li se komplikacím v průběhu dědického řízení ve Spojených státech, Kanadě a EU vyhnout, obraťte se s žádostí o konzultaci na společnost «Advokát v Evropě» s.r.o..