fbpx

Jak dědit ze zahraničí

Dědictví v zahraničí znamená vztah k souboru nebo části aktiv a nemovitostí, nabývaných dědici po smrti zůstavitele. Dědictví mohou představovat peněžní prostředky, nemovitosti, akcie atd. Zůstavitel zpravidla závětí určí, komu má jeho majetek po jeho smrti připadnout, resp. jakým způsobem má být rozdělen mezi povolané dědice. Je nicméně možné dědit i při pobytu v zahraničí? Samozřejmě! Advokáti společnosti “Advokát v Evropě” s.r.o. Vám veškeré záležitosti spojené s dědictvím v zahraničí pomohou vyřídit a za co nejvýhodnějších podmínek dědictví ve jak dědit v USA, advokát dědictví v Kanadě a Evropě reálně získat.

Fáze řízení

Pro zahájení dědického v řízení v zahraničí je nutné nejprve uplatnit závěť u příslušného zahraničního dědického soudu. Předmětný soud je povinen zajistit rozdělení aktiv pozůstalosti v souladu s přáním zůstavitele dle jím zanechané závěti. Za tímto účelem ustanoví vykonavatele závěti, tak aby tento majetek jeho příjemcům vydal. Uvedeným nicméně není dotčena povinnost před výplatou aktiv dědicům nejprve vyrovnat závazky zemřelého vůči věřitelům, investorům či státu.

Čtěte také:

1. Dědictví v zahraničí Nizozemsko
2. Nehoda v Itálii?
3. Odškodnění rodiny za smrt příbuzných při nehodě v zahraničí

Rozdělení dědictví v zahraničí bez závěti

Zemřel-li zůstavitel bez zanechání závěti, postupuje soud v souladu s právními předpisy platnými v místě pobytu zemřelého. Jedním z obecných pravidel je zjištění přání zůstavitele co do existence příjemců, povolávaných například v penzijních plánech, akciových certifikátech či ve vztahu k nemovitosti.

Po zjištění okruhu příjemců soud pověří vykonavatele poslední vůle provedením procesu přechodu majetku mezi identifikované dědice. V případě absence závěti může dědické řízení trvat několik měsíců či i let. Aby dědické řízení proběhlo co nejrychleji a nejefektivněji, advokáti naší společnosti “Advokát v Evropě” spolupracují se zahraničními správci majetku vždy napřímo. 

Dědická omezení

V závěti může zůstavitel nastavit též určitá omezení. Tím může být například skutečnost, kdo komu má co vyplatit, resp. jakým způsobem s pozůstalostí nakládat. Jedním z nejčastějších omezení je například odložení výplaty peněz příjemci do doby dosažení plnoletosti, získání vysokoškolského vzdělání, uzavření manželství či dosažení jiných životních etap.

Další omezení se může týkat rozdělení peněz mezi příjemce. Z důvodu prevence před neuváženými kroky může být například stanoveno, že jednotlivým dědicům bude vypláceno po částech, tj. nikoliv jako jednorázová částka. Zůstavitel kromě toho může též určit, k jakému účelu může být pozůstalost použita, tj. že dědici mohou získaný majetek použít kupříkladu pouze na léčebné výdaje, vzdělání, údržbu majetku atd.Pokud nevíte, jak dědictví v zahraničí vyřídit, využijte možnosti bezplatné konzultace u společnosti “Advokát v Evropě” s.r.o., která Vám pomůže zodpovědět Vaše dotazy týkající se dědického řízení!